Contractul-cadru ce reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale a fost prelungit. Până când se aplică

La solicitarea Ministerului Sănătății, Guvernul a aprobat prelungirea termenului de aplicare a prevederilor HG nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018 – 2019.

Potrivit Ministerului Sănătății, Contractul –Cadru se prelungește până la 31 martie 2021, asigurându-se, astfel, cadrul legal pentru decontarea serviciilor medicale, medicamentelor și dispozitivelor medicale contractate pentru primul trimestru al anului viitor. Pentru asta, casele de asigurări și țară vor încheia acte adiționale cu furnizorii de servicii medicale la contractele derulate în anul 2020.

Tot până la 31 martie 2021 vor fi introduse reglementări pentru asigurarea unui acces neîntrerupt și facil al pacienților la  asistență medicală.

Vor putea fi acordate, în continuare consultaţii medicale la distanţă acordate în asistenţa medicală primară şi ambulatoriul de specialitate pentru specialităţile clinice, inclusiv pentru specialitatea medicină fizică şi de reabilitare, și vor fi validate fără a fi necesară utilizarea cardului naţional de asigurări sociale de sănătate sau a documentelor înlocuitoare ale acestuia deoarece sunt considerate consultaţii acordate în regim off-line.

Și serviciile de sănătate conexe actului medical furnizate de psiholog şi logoped prevăzute în pachetul de servicii de bază din asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru specialităţile clinice pot fi acordate şi la distanţă – prin mijloace de comunicare la distanţă”,  transmite Ministerul Sănătății printr-un comunicat de presă.

Potrivit MS, pentru consultaţiile la distanţă din ambulatoriul de specialitate pentru specialităţile clinice, inclusiv pentru specialitatea clinică medicină fizică şi de reabilitare, precum şi cele de îngrijiri paliative în ambulatoriu nu va fi necesară prezentarea biletului de trimitere.

“De asemenea, pacienţii simptomatici, pentru manifestări clinice sugestive pentru COVID-19, vor beneficia, în continuare, de consultaţii, inclusiv consultaţii la distanţă ce pot fi realizate prin orice mijloace de comunicare, care pot fi acordate de medicii de familie şi de medicii de specialitate din ambulatoriul clinic, cu încadrarea în numărul maxim de 8 consultaţii/oră.

Numărul maxim de consultaţii acordate la nivelul furnizorilor de servicii medicale în asistenţa medicală primară şi din ambulatoriul de specialitate pentru specialităţile clinice va fi de maximum 8 consultaţii pe oră/medic, cu posibilitatea acordării de către medicul de familie a două consultaţii/lună/pacient cu boli cronice”,  se mai arată în comunicat.

Există și derogări de la legislația în vigoare. Astfel, “medicul de familie va putea iniția tratamentul specific şi în absenţa unei scrisori medicale emise de medicul din ambulatoriul de specialitate/spital pentru o parte din medicamentele din lista de compensate și gratuite. Medicul de familie va avea permisiunea de a emite prescripţie medicală în continuare pentru pacienţii cu boli cronice cu schemă terapeutică stabilă, în baza documentelor medicale care au fost emise pacientului de către medicul specialist – scrisoare medicală şi/sau confirmarea înregistrării formularului specific de prescriere, şi pentru medicamentele care se prescriu de către medicii specialişti în conformitate cu limitările de prescriere. Fac excepţie medicamentele/materialele sanitare utilizate în cadrul programelor naţionale de sănătate curative care se eliberează exclusiv prin farmaciile cu circuit închis ale unităţilor sanitare cu paturi, în condiţiile stabilite prin normele tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative”.

Potrivit noilor reglementări, “medicii din spital vor elibera, dacă situaţia o impune, la externarea asiguratului, prescripţie medicală pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în ambulatoriu pentru maximum 90/91/92 de zile, cu excepţia medicamentelor ce fac obiectul contractelor cost-volum/cost-volum-rezultat pentru care durata de prescriere este de până la 30 de zile”,  transmite Ministerul Sănătății.

Tags: , , ,

Ți-ar putea plăcea